Sản phẩm nổi bật

214.000 VNĐ

Đại số tuyến tính

Xem thông tin

192.000 VNĐ

Công nghệ gen

Xem thông tin

200.000 VNĐ

Di truyền học

Xem thông tin

105.000 VNĐ

Cấu trúc dữ liệu

Xem thông tin

178.000 VNĐ

Lập trình giao diện

Xem thông tin

300.000 VNĐ

Lập trình web

Xem thông tin

120.000 VNĐ

Luật dân sự -Tập 1

Xem thông tin

130.000 VNĐ

Luật dân sự - Tập 2

Xem thông tin

100.000 VNĐ

Kế toán tài chinh 1

Xem thông tin

142.000 VNĐ

Kế toán hành chính sự nghiệp (2023)

Xem thông tin

108.000 VNĐ

Kiểm toán 2

Xem thông tin

155.000 VNĐ

Nguyên lý kế toán

Xem thông tin

120.000 VNĐ

Dự báo trong kinh doanh

Xem thông tin

104.000 VNĐ

Quản trị học

Xem thông tin

133.000 VNĐ

Kinh doanh ngoại hối

Xem thông tin

120.000 VNĐ

Lập mô hình tài chính

Xem thông tin

132.000 VNĐ

Phân tích báo cáo tài chính

Xem thông tin

245.000 VNĐ

Các tộc người ở Đông Nam Á

Xem thông tin

116.000 VNĐ

Xã hội học

Xem thông tin

155.000 VNĐ

Quản trị công tác xã hội

Xem thông tin

68.000 VNĐ

Tâm lý học đại cương

Xem thông tin

129.000 VNĐ

Quản trị dự án

Xem thông tin

138.000 VNĐ

Thống kê ứng dụng

Xem thông tin

160.000 VNĐ

Toán cao cấp B

Xem thông tin

120.000 VNĐ

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Xem thông tin

160.000 VNĐ

Thuế

Xem thông tin

142.000 VNĐ

(HẾT HÀNG)Tài chính doanh nghiệp

Xem thông tin

80.000 VNĐ

Business in Motion

Xem thông tin

210.000 VNĐ

Lập trình Java

Xem thông tin

124.000 VNĐ

Phân tích và đầu tư chứng khoán

Xem thông tin

195.000 VNĐ

Thiết kế và thi công hố móng sâu

Xem thông tin

174.000 VNĐ

Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp

Xem thông tin

168.000 VNĐ

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Xem thông tin

150.000 VNĐ

Hệ thống thông tin kế toán 2

Xem thông tin

80.000 VNĐ

Kinh tế vi mô (Bài học)

Xem thông tin

80.000 VNĐ

Kinh tế vi mô (Bài tập)

Xem thông tin

99.000 VNĐ

Kế toán ngân hàng

Xem thông tin

139.000 VNĐ

Quản trị kinh doanh quốc tế

Xem thông tin

182.000 VNĐ

Quản lý công

Xem thông tin

210.000 VNĐ

Life A1: Student Book with Web App Code with Online Workbook

Xem thông tin

210.000 VNĐ

Life A1-A2: Student Book with Web App Code with Online Workbook

Xem thông tin

210.000 VNĐ

Life A2-B1: Student Book with Web App Code with Online Workbook

Xem thông tin

260.000 VNĐ

Life Inter: Student Book with Web App Code

Xem thông tin

260.000 VNĐ

Life UpperInter: Student Book with Web App Code

Xem thông tin

224.000 VNĐ

Q Skills for Success Reading and Writing 3 (BOOK AND CODE)

Xem thông tin

224.000 VNĐ

Q Skills for Success Reading and Writing 4 (BOOK AND CODE)

Xem thông tin

224.000 VNĐ

Q Skills for Success Reading and Writing 5 (BOOK AND CODE)

Xem thông tin

224.000 VNĐ

Q Skills for success Listening and Speaking 3 (BOOK AND CODE)

Xem thông tin

224.000 VNĐ

Q Skills for success Listening and Speaking 4 (BOOK AND CODE)

Xem thông tin

224.000 VNĐ

Q Skills for success Listening and Speaking 5 (BOOK AND CODE)

Xem thông tin

67.000 VNĐ

Giới và phát triển

Xem thông tin

50.000 VNĐ

Logic học

Xem thông tin

54.000 VNĐ

Tin học ứng dụng trong khoa học xã hội

Xem thông tin

200.000 VNĐ

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU: ÁP DỤNG MÔ HÌNH PLS - SEM

Xem thông tin

257.000 VNĐ

Giáo trình Phân tích dữ liệu áp dụng mô hình PLS-SEM (nâng cao)

Xem thông tin

180.000 VNĐ

Quản trị rủi ro ngoại hối trong kinh doanh quốc tế

Xem thông tin