Khoa Luật

74.000 VNĐ

Lịch sử nhà nước và pháp luật

Xem thông tin

120.000 VNĐ

Luật dân sự -Tập 1

Xem thông tin

130.000 VNĐ

Luật dân sự - Tập 2

Xem thông tin

115.000 VNĐ

Luật hành chính Việt Nam

Xem thông tin

104.000 VNĐ

Luật hiến pháp Việt Nam

Xem thông tin

98.000 VNĐ

Luật hình sự

Xem thông tin

124.000 VNĐ

Luật tố tụng dân sự Việt Nam

Xem thông tin

88.000 VNĐ

Pháp luật đại cương

Xem thông tin

91.000 VNĐ

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Xem thông tin

91.000 VNĐ

Luật đất đai (TẠM HẾT HÀNG)

Xem thông tin

71.000 VNĐ

Luật kinh tế

Xem thông tin

72.000 VNĐ

Luật lao động Việt Nam

Xem thông tin