Khoa Tài chính - Ngân hàng

133.000 VNĐ

Kinh doanh ngoại hối

Xem thông tin

120.000 VNĐ

Lập mô hình tài chính

Xem thông tin

132.000 VNĐ

Phân tích báo cáo tài chính

Xem thông tin

86.000 VNĐ

Tiền tệ ngân hàng

Xem thông tin

120.000 VNĐ

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Xem thông tin

160.000 VNĐ

Thuế

Xem thông tin

142.000 VNĐ

(HẾT HÀNG)Tài chính doanh nghiệp

Xem thông tin

76.000 VNĐ

Thị trường tài chính phái sinh

Xem thông tin

124.000 VNĐ

Phân tích và đầu tư chứng khoán

Xem thông tin

124.000 VNĐ

Thị trường chứng khoán

Xem thông tin

120.000 VNĐ

Tài chính quốc tế

Xem thông tin

90.000 VNĐ

Thanh toán quốc tế (TẠM HẾT HÀNG)

Xem thông tin