Khoa Xây dựng

78.000 VNĐ

Cấp thoát nước

Xem thông tin

108.000 VNĐ

Cơ học chất lỏng

Xem thông tin

85.000 VNĐ

Kỹ thuật thi công xây dựng

Xem thông tin

75.000 VNĐ

Vật lý đại cương

Xem thông tin

94.000 VNĐ

Tổ chức và quản lý thi công xây dựng

Xem thông tin

80.000 VNĐ

Tin học chuyên ngành xây dựng

Xem thông tin

90.000 VNĐ

Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng

Xem thông tin

58.000 VNĐ

Điện kỹ thuật

Xem thông tin

76.000 VNĐ

Phương pháp phần tử hữu hạn

Xem thông tin

72.000 VNĐ

Hướng dẫn thí nghiệm cơ học đất

Xem thông tin

49.000 VNĐ

Quản lý và xử lý chất thải rắn

Xem thông tin

24.000 VNĐ

Cơ học Tập 1

Xem thông tin