Đại số tuyến tính

Mã sản phẩm: A11

214.000 VNĐ

Tác giả: Trần Trung Kiệt,Trịnh Thị Thanh Hải,Trần Ngọc Hội,Võ Thanh Hải

Năm xuất bản: 2018

Loại tài liệu:

CNG10052023

Cuốn  sách  “Đại  số  tuyến  tính”  dành  cho  sinh  viên  các  khối ngành  kinh  tế,  tài  chính  ngân  hàng,  quản  trị  kinh  doanh  ... những  ngƣời  sử  dụng  toán  học  nhƣ  là  “phƣơng  tiện”  để  tìm hiểu và phân tích các vấn đề của  kinh tế và  quản trị. Với mục tiêu này nên chúng tôi không đi quá sâu vào lý thuyết và chứng minh các vấn đề phức tạp, mà tập trung vào việc giới thiệu các ý nghĩa của các khái niệm và các kết quả liên quan đến việc tìm hiểu và phân tích các vấn đề kinh tế.  

Cuốn sách “Đại số tuyến tính” cho các khối ngành kinh tế gồm có 5 chương: 

Chương 1: Ma trận.

Chương 2: Định thức.

Chương 3: Hệ phƣơng trình tuyến tính.

Chương 4: Không gian vectơ.

Chương 5: Trị riêng và vectơ riêng.

Chương 1. Trình  bày các khái  niệm về  ma trận, các phép  toán trên ma trận, các phép  biến đổi sơ cấp trên dòng, hạng của ma trận,  ma  trận  khả  nghịch  và  phƣơng  pháp  Gauss  -  Jordan  tìm ma trận khả nghịch. 

Chương  2.  Phát  biểu  định  nghĩa  định  thức,  các  tính  chất  và phƣơng  pháp  tính  định  thức,  điều  kiện  để  tồn  tại  ma  trận  khả nghịch  và  phƣơng  pháp  tìm  ma  trận  nghịch  đảo  bằng  ma  trận phụ hợp. 

Chương 3. Giới thiệu cho ngƣời đọc hệ phƣơng trình tuyến tính và các phƣơng  pháp  giải hệ  phƣơng  trình  tuyến  tính, cùng  với những kiến thức đã trang về ma trận và định thức, ta phân tích và giải quyết một số mô hình tuyến tính trong phân tích kinh tế. 

Chương 4. Giới thiệu cho ngƣời đọc một cấu trúc đại số cơ bản của  toán  học  đó  là  không  gian  vectơ,  không  gian  vectơ  con, cách  xác  định  tổ  hợp  tuyến  tính  của  các  vectơ,  sự  độc  lập tuyến  tính  và  phụ  thuộc  tuyến  tính,  cơ  sở  và  số  chiều  của không gian vectơ, tọa độ và ma trận chuyển cơ sở.   

Chương 5. Trình bày cô động về trị riêng và vectơ riêng của ma trận, thuật  toán  tìm  trị riêng và  vectơ riêng,  hiểu đƣợc  ma trận chéo,  khái  quát  về  dạng  toàn  phƣơng  và  một  số  ứng  dụng trong kinh tế. 

Chúng tôi cũng rất chú trọng  việc đảm  bảo tính  logic của  toán học  và  rèn  luyện  các  kỹ  năng  “thực  hành”.  Nên  cuối  mỗi chƣơng để cho  ngƣời đọc thành thạo thực  hành các thao tác, chúng  tôi  có  hƣớng  dẫn  sử  dụng  phần  mềm  Maple  để  thực hành. 

Bên cạnh lý thuyết, cuốn sách cũng cung cấp rất nhiều các các ví  dụ  minh  họa  giúp  ngƣời  đọc  nắm  bắt  đƣợc  bài  học  và phƣơng  pháp  giải bài tập một cách dễ dàng. Đặc biệt cuối mỗi chƣơng  là hệ thống  bài tập tự  luận và bài tập trắc nghiệm giúp sinh viên tự rèn luyện tƣ duy và kỹ năng tính toán. 

Lần  đầu  tiên  biên  soạn  cuốn  sách  theo  hƣớng  tiếp  cận  “Toán kinh  tế”  chắc  chắn  cuốn  sách  sẽ  khó  trách  khỏi  những  khuyết điểm, chúng  tôi  biết ơn và  trân  trọng  mọi ý  kiến đóng  góp của bạn  đọc.  Mọi  ý  kiến  đóng  góp  xin  gửi  về  ban  học  liệu  trƣờng ĐH Mở TP.HCM số 97 Võ Văn Tần Q.3, TP.HCM. 

CÁC TÁC GIẢ