Cấu trúc dữ liệu

Mã sản phẩm: I05A

105.000 VNĐ

Tác giả: Lê Xuân Trường

Năm xuất bản: 2018

Loại tài liệu:

CN100519

Cuốn sách Cấu trúc dữ liệu là tài liệu học tập dùng cho sinh viên năm 2 các ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học Máy tính và ngành Hệ thống thông tin quản lý. Sinh viên sẽ được học môn Cấu trúc dữ liệu sau khi đã học xong hai môn Cơ sở lập trình và Kỹ thuật lập trình. Cấu trúc dữ liệu là một trong những môn học cơ bản của ngành Công nghệ thông tin, Khoa học Máy tính và ngành Hệ thống thông tin quản lý. Môn học trang bị cho sinh viên các phương pháp tiếp cận với giải pháp giải quyết vấn đề và phân tích tính hiệu quả của giải pháp. Môn học  này  cung  cấp  cho  sinh  viên  các  kiến  thức  và  kỹ  năng  lập  trình: danh sách đặc, danh sách liên kết, các thuật toán sắp xếp – tìm kiếm, cây nhị phân tìm kiếm, B-cây và bảng băm. 

Cuốn sách Cấu trúc dữ liệu bao gồm 5 chương: 

Chương 1: Danh sách, bao gồm các nội dung danh sách đặc, danh sách  liên  kết  đơn,  danh sách  liên  kết  vòng,  danh  sách liên  kết,  danh sách hạn chế (stack, queue). 

Chương 2: Xếp thứ tự, bao gồm các nội dung xếp thứ tự và tìm kiếm. 

Chương 3: Cây, bao gồm các khái niệm cơ bản về cây, cây nhị phân tìm kiếm. 

Chương  4:  Bảng  băm,  bao  gồm  các  khái  niệm  cơ  bản  về  bảng băm, phép biến đổi khóa, giải quyết đụng độ. 

Chương  5:  B-cây,  bao  gồm  các  khái  niệm  cơ  bản  về  B-cây,  các thao tác cơ bản trên B-cây. 

Phụ lục: Trình bày các chương trình mẫu hoặc bài tập tiêu biểu của các chương. Người học có thể tham khảo các chương trình này để nâng cao kỹ năng lập trình. 

Trong cuốn sách này, ngôn ngữ lập trình C++ là ngôn ngữ dùng để minh họa các thuật toán. Trong các thuật toán được minh họa, tác giả chọn một phương pháp trình bày phổ biến. Do đó trong nội dung mã lệnh được trình bày minh họa trong các thuật giải không phải là duy nhất, và không hẳn là luôn tốt nhất. 

Tác giả