PHÂN TÍCH DỮ LIỆU: ÁP DỤNG MÔ HÌNH PLS - SEM

Mã sản phẩm: D73

200.000 VNĐ

Tác giả: Nguyễn Minh Hà, Vũ Hữu Thành

Năm xuất bản:

Loại tài liệu:

cn27072020