Giáo trình Phân tích dữ liệu áp dụng mô hình PLS-SEM (nâng cao)

Mã sản phẩm: D73A

257.000 VNĐ

Tác giả: Vũ Hữu Thành, Nguyễn Minh Hà (đồng chủ biên)

Năm xuất bản: 2023

Loại tài liệu:

CNM16032023