Khoa Tài chính - Ngân hàng

124.000 VNĐ

Thị trường chứng khoán

Xem thông tin

120.000 VNĐ

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Xem thông tin

86.000 VNĐ

Tiền tệ ngân hàng

Xem thông tin

147.000 VNĐ

Tài chính công

Xem thông tin

133.000 VNĐ

Kinh doanh ngoại hối

Xem thông tin

120.000 VNĐ

Lập mô hình tài chính

Xem thông tin

138.000 VNĐ

Marketing ngân hàng

Xem thông tin

147.000 VNĐ

Thị trường tài chính

Xem thông tin

180.000 VNĐ

Tài chính quốc tế (2022)

Xem thông tin

106.000 VNĐ

Đầu tư tài chính

Xem thông tin

39.000 VNĐ

Quản lý danh mục đầu tư

Xem thông tin

90.000 VNĐ

Thanh toán quốc tế (TẠM HẾT HÀNG)

Xem thông tin