Khoa Công nghệ sinh học

192.000 VNĐ

Công nghệ gen

Xem thông tin

200.000 VNĐ

Di truyền học

Xem thông tin

112.000 VNĐ

Sinh học phân tử

Xem thông tin

60.000 VNĐ

Thực tập hóa hữu cơ - hóa phân tích

Xem thông tin

88.000 VNĐ

Ứng dụng tin học trong Công nghệ sinh học

Xem thông tin

63.000 VNĐ

Hợp chất tự nhiên

Xem thông tin

90.000 VNĐ

Sinh học đại cương

Xem thông tin

70.000 VNĐ

Hóa học đại cương

Xem thông tin

110.000 VNĐ

Hóa học đại cương - Bài tập

Xem thông tin

10.000 VNĐ

Hóa học hữu cơ

Xem thông tin

145.000 VNĐ

Phân tích hóa học thực phẩm

Xem thông tin

75.000 VNĐ

Cơ sở công nghệ vi sinh vật và ứng dụng

Xem thông tin