Khoa Xây dựng

108.000 VNĐ

Cơ học chất lỏng

Xem thông tin

78.000 VNĐ

Cấp thoát nước

Xem thông tin

69.000 VNĐ

Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Xem thông tin

96.000 VNĐ

Hướng dẫn đồ án môn học nền và móng

Xem thông tin

50.000 VNĐ

Quản lý chất lượng

Xem thông tin

90.000 VNĐ

Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng

Xem thông tin

92.000 VNĐ

Hóa học vi sinh vật học nước

Xem thông tin

88.000 VNĐ

Cơ học đất

Xem thông tin

63.000 VNĐ

Công trình trên đất yếu

Xem thông tin

85.000 VNĐ

Quản lý rủi ro trong doanh nghiêp xây dựng

Xem thông tin

105.000 VNĐ

Nền và móng

Xem thông tin

24.000 VNĐ

Cơ học Tập 1

Xem thông tin