Khoa Công nghệ sinh học

200.000 VNĐ

Di truyền học

Xem thông tin

30.000 VNĐ

Con người và môi trường

Xem thông tin

96.000 VNĐ

Thực hành vi sinh ứng dụng

Xem thông tin

112.000 VNĐ

Sinh học phân tử

Xem thông tin

80.000 VNĐ

Sinh học đại cương

Xem thông tin

126.000 VNĐ

Thực hành kỹ thuật phân tích vi sinh

Xem thông tin

105.000 VNĐ

Sinh lý học người và động vật

Xem thông tin

70.000 VNĐ

Hóa học đại cương

Xem thông tin

75.000 VNĐ

Cơ sở công nghệ vi sinh vật và ứng dụng

Xem thông tin

88.000 VNĐ

Ứng dụng tin học trong Công nghệ sinh học

Xem thông tin

60.000 VNĐ

Thực tập hóa hữu cơ - hóa phân tích

Xem thông tin

192.000 VNĐ

Công nghệ gen

Xem thông tin