Khoa Kế toán - Kiểm toán

155.000 VNĐ

Nguyên lý kế toán

Xem thông tin

126.000 VNĐ

Kế toán hành chính sự nghiệp

Xem thông tin

160.000 VNĐ

Kiểm toán 1

Xem thông tin

108.000 VNĐ

Kiểm toán 2

Xem thông tin

126.000 VNĐ

Kế toán tài chính 3

Xem thông tin

121.000 VNĐ

Hệ thống thông tin kế toán 2

Xem thông tin

75.000 VNĐ

Kiểm soát nội bộ

Xem thông tin

75.000 VNĐ

Kiểm toán (Bài tập) (TẠM HẾT HÀNG)

Xem thông tin

115.000 VNĐ

Kế toán tài chính (Quyển 2)

Xem thông tin

114.000 VNĐ

Kế toán và lập báo cáo thuế

Xem thông tin

150.000 VNĐ

Hệ thống thông tin kế toán 1

Xem thông tin

130.000 VNĐ

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Xem thông tin