Khoa Quản trị kinh doanh

100.000 VNĐ

Quản trị nhân lực

Xem thông tin

102.000 VNĐ

Marketing căn bản

Xem thông tin

120.000 VNĐ

Dự báo trong kinh doanh

Xem thông tin

103.000 VNĐ

Kinh doanh quốc tế

Xem thông tin

75.000 VNĐ

Nghiên cứu Marketing

Xem thông tin

65.000 VNĐ

Phân tích định lượng trong kinh doanh

Xem thông tin

113.000 VNĐ

Quan hệ công chúng

Xem thông tin

104.000 VNĐ

Quản trị học

Xem thông tin

114.000 VNĐ

Thương mại điện tử

Xem thông tin

90.000 VNĐ

Quản trị bán hàng

Xem thông tin

129.000 VNĐ

Quản trị dự án

Xem thông tin

138.000 VNĐ

Thống kê ứng dụng

Xem thông tin